Πλάτωνος Ἀπολογία Σωκράτους 17a-118a Apologia Socratis

· Uncategorized
Autori

Πλάτωνος Ἀπολογία Σωκράτους 17a-118a Apologia Socratis

Authors

Published

Creative Commons Attribution 3.0 License

Version 6

Last edited: 14 Oct 2010

Exported: 2 Apr 2012

Original URL: http://knol.google.com/k/-/-/fmz942kmi9dy/34

                       

Σωκράτες Socrates

Πλάτωνος Ἀπολογία Σωκράτους Platonis Apologia Socratis

(ed. John Burnet, 1903) (transl. Federicus Astius 1825)

[17a] ὅτι μὲν ὑμεῖς, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πεπόνθατε     ὑπὸ τῶν ἐμῶν κατηγόρων, οὐκ οἶδα· ἐγὼ δ᾽ οὖν καὶ αὐτὸς ὑπ᾽ αὐτῶν ὀλίγου     ἐμαυτοῦ ἐπελαθόμην, οὕτω πιθανῶς ἔλεγον. καίτοι ἀληθές γε ὡς ἔπος εἰπεῖν     οὐδὲν εἰρήκασιν. μάλιστα δὲ αὐτῶν ἓν ἐθαύμασα τῶν πολλῶν ὧν ἐψεύσαντο,     τοῦτο ἐν ᾧ ἔλεγον ὡς χρῆν ὑμᾶς εὐλαβεῖσθαι μὴ ὑπ᾽ ἐμοῦ ἐξαπατηθῆτε [17b] ὡς     δεινοῦ ὄντος λέγειν. τὸ γὰρ μὴ αἰσχυνθῆναι ὅτι αὐτίκα ὑπ᾽ ἐμοῦ     ἐξελεγχθήσονται ἔργῳ, ἐπειδὰν μηδ᾽ ὁπωστιοῦν φαίνωμαι δεινὸς λέγειν, τοῦτό     μοι ἔδοξεν αὐτῶν ἀναισχυντότατον εἶναι, εἰ μὴ ἄρα δεινὸν καλοῦσιν οὗτοι λέγειν     τὸν τἀληθῆ λέγοντα· εἰ μὲν γὰρ τοῦτο λέγουσιν, ὁμολογοίην ἂν ἔγωγε οὐ κατὰ     τούτους εἶναι ῥήτωρ. οὗτοι μὲν οὖν, ὥσπερ ἐγὼ λέγω, ἤ τι ἢ οὐδὲν ἀληθὲς     εἰρήκασιν, ὑμεῖς δέ μου ἀκούσεσθε πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν–οὐ μέντοι μὰ Δία, ὦ     ἄνδρες Ἀθηναῖοι, κεκαλλιεπημένους γε λόγους, ὥσπερ οἱ τούτων, [17c] ῥήμασί     τε καὶ ὀνόμασιν οὐδὲ κεκοσμημένους, ἀλλ᾽ ἀκούσεσθε εἰκῇ λεγόμενα τοῖς     ἐπιτυχοῦσιν ὀνόμασιν–πιστεύω γὰρ δίκαια εἶναι ἃ λέγω–καὶ μηδεὶς ὑμῶν     προσδοκησάτω ἄλλως· οὐδὲ γὰρ ἂν δήπου πρέποι, ὦ ἄνδρες, τῇδε τῇ ἡλικίᾳ     ὥσπερ μειρακίῳ πλάττοντι λόγους εἰς ὑμᾶς εἰσιέναι. καὶ μέντοι καὶ πάνυ, ὦ     ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τοῦτο ὑμῶν δέομαι καὶ παρίεμαι· ἐὰν διὰ τῶν αὐτῶν λόγων     ἀκούητέ μου ἀπολογουμένου δι᾽ ὧνπερ εἴωθα λέγειν καὶ ἐν ἀγορᾷ ἐπὶ τῶν     τραπεζῶν, ἵνα ὑμῶν πολλοὶ ἀκηκόασι, καὶ ἄλλοθι, μήτε [17d] θαυμάζειν μήτε     θορυβεῖν τούτου ἕνεκα. ἔχει γὰρ οὑτωσί. νῦν ἐγὼ πρῶτον ἐπὶ δικαστήριον     ἀναβέβηκα, ἔτη γεγονὼς ἑβδομήκοντα· ἀτεχνῶς οὖν ξένως ἔχω τῆς ἐνθάδε     λέξεως. ὥσπερ οὖν ἄν, εἰ τῷ ὄντι ξένος ἐτύγχανον ὤν, συνεγιγνώσκετε δήπου     ἄν μοι εἰ ἐν ἐκείνῃ τῇ φωνῇ τε καὶ τῷ τρόπῳ [18a] ἔλεγον ἐν οἷσπερ     ἐτεθράμμην, καὶ δὴ καὶ νῦν τοῦτο ὑμῶν δέομαι δίκαιον, ὥς γέ μοι δοκῶ, τὸν     μὲν τρόπον τῆς λέξεως ἐᾶν–ἴσως μὲν γὰρ χείρων, ἴσως δὲ βελτίων ἂν     εἴη–αὐτὸ δὲ τοῦτο σκοπεῖν καὶ τούτῳ τὸν νοῦν προσέχειν, εἰ δίκαια λέγω ἢ     μή· δικαστοῦ μὲν γὰρ αὕτη ἀρετή, ῥήτορος δὲ τἀληθῆ λέγειν.
Quomodo vos, Athenienses, affecerint accusatores mei, nescio; ego certe   ipse quoque illis dicentibus paene mei sum oblitus; adeo ad persuadendum   apposita eorum erat oratio, quamquam veri quidem nihil propemodum dixerunt.   sed ex plurimis rebus quas mentiti sunt maxime unam sum hanc miratus, quod   monebant cavendum esse vobis, ne a me deciperemini, quippe qui eloquens   essem. quod enim eos non puduit huius mendacii; quum statim re ipsa   convicturus sim nullo me modo eloquentem esse, id mihi visum est ab iis   imprudentissime fieri, nisi forte eloquentem hi vocant eum, qui vera dicat;   quodsi enim hoc volunt, fatebor equidem oratorem me esse, sed istorum   dissimilem. isti igitur, ut ego aio, nihil veri dixerunt, vos autem ex me,   audietis quomodo res se habeat neque tamen hercle, Athenienses, orationem,   qualis horum, verbis et vocabulis pulchris illustratam, neque ornatam   audietis, sed subito dicta et quotidianis vocabulis exposita; etenim credo   iusta esse quae dico; et ne quisquam vestrum exspectet aliter. neque enim,   opinor, deceret, cives, hanc aetatem, velut adolescentulum cum oratione facta   ad vos prodire. at vero, hoc etiam atque etiam, Athenienses, vos rogo atque   oro ut, si me eodem genere audias, pro me dicentem, quo loqui sum solitus et   in foro apud mensas, ubi me vestrum plerique audierunt, et aliis in locis,   nec miremini neque ob illud obstrepatis. nam ita se res habet: nunc ego   primum in suggestum iudicii adscendi, annos natus plus septuaginta: prorsus   igitur hospes sum in dictione hic usitata. quemadmodum igitur, si revera   hospes essem, veniam mihi, opinor, daretis, si et lingua et modo illo   loquerer in quibus nutritus essem, ita etiam nunc a vobis peto, id quod   iustum est, ut arbitror, ut mihi dicendi modum permittatis (fortasse enim   aliquantulum deterior erit, fortasse melior), idque solum consideretis atque   ad id animum advertatis, utrum iusta dicam necne; nam iudicis haec est   virtus, oratoris autem vera dicere.

Comments

nel film di Rossellini, un Socrate molto verosimile, dichiara di sapere di non sapere

Prof. Dr. Jörn (Georgos) Gruber – 14 Oct 2010

Roberto Benigni: Socrate

Si tratta di un frammento memorabile della partecipazione di Roberto Benigni alla trasmissione di Adriano Celentano Rockpolitik; Benigni ricorda la figura di Socrate e il valore del suo insegnamento.

Prof. Dr. Jörn (Georgos) Gruber – 14 Oct 2010

Apologia di Socrate – finale
Archètipo produzioni Apologia di Socrate di Platone con Paolo Bonacelli e Alessio Benedetti Sardelli, regia di Riccardo Massai Tempio di Selinunte (Sicilia) agosto 2008

Prof. Dr. Jörn (Georgos) Gruber – 14 Oct 2010

Socrates – Encyclopedia channel

Ancient Greek philosopher Socrates was born in Athens in the year 469 B.C., into the family of the sculptor Sophroniscus and Phaenarete.

Socrates became the new philosophy founder and the teacher of the many of great philosophers.

Prof. Dr. Jörn (Georgos) Gruber – 14 Oct 2010

Apología de Sócrates 1-5 Sócrates 1/5 Videos

Adaptación del Diálogo de Platón realizada y producida por el Dr. Juan Abelardo Hernández Franco. Profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Panamericana Ciudad de México.

Apología de Sócrates 1-5

http://www.youtube.com/watch?v=ktz_Glzmlwg castellano

Sócrates 1/5 El gran filósofo Griego concidio con Perícles en el siglo de oro de la antigua Grecia.

Prof. Dr. Jörn (Georgos) Gruber – 14 Oct 2010

 

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

w

Connessione a %s...

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: