sēnsŭs littĕrālis vs. sēnsŭs lătēns – auctōrĭtātēs

· Uncategorized
Autori

sēnsŭs littĕrālis vs. sēnsŭs lătēns – auctōrĭtātēs 

gai saber laetăque scĭentĭa – lēctĭō trŏpātōrum ad ūsum săpientium – (1)

Ξενοφών – Πλάτων – Qintilianus – Hieronymus – Augustinus & Boccaccio – Gregorius Magnus & Boccaccio – Hugo a Sancto Victore – Bernart Amoros – Franceso da Barberino – Friedrich Nietzsche

Authors

Published

Creative Commons Attribution 3.0 License

Version 43

Last edited: 14-Nov-2011

Exported: 2-Apr-2012

Original URL: http://knol.google.com/k/-/-/1hhybvxwaj2h2/21

 

auctōrĭtātēs

 

Ξενοφώντος Συμπόσιον
᾿Αλλὰ σὺ αὖ, ἔφη, λέγε, ὦ Νικήρατε, ἐπὶ ποίᾳ ἐπιστήμῃ μέγα φρονεῖς. Καὶ ὃς εἶπεν· ῾Ο πατὴρ ὁ ἐπιμελούμενος ὅπως ἀνὴρ ἀγαθὸς γενοίμην ἠνάγκασέ με πάντα τὰ ῾Ομήρου ἔπη μαθεῖν· καὶ νῦν δυναίμην ἂν ᾿Ιλιάδα ὅλην καὶ ᾿Οδύσσειαν ἀπὸ στόματος εἰπεῖν. 6 ᾿Εκεῖνο δ᾿, ἔφη ὁ ᾿Αντισθένης, λέληθέ σε, ὅτι καὶ οἱ ῥαψῳδοὶ πάντες ἐπίστανται ταῦτα τὰ ἔπη; Καὶ πῶς ἄν, ἔφη, λελήθοι ἀκροώμενόν γε αὐτῶν ὀλίγου ἀν᾿ ἑκάστην ἡμέραν; Οἶσθά τι οὖν ἔθνος, ἔφη, ἠλιθιώτερον ῥαψῳδῶν; Οὐ μὰ τὸν Δί᾿, ἔφη ὁ Νικήρατος, οὔκουν ἔμοιγε δοκῶ. Δῆλον γάρ, ἔφη ὁ Σωκράτης, ὅτι τὰς ὑπονοίας οὐκ ἐπίστανται [nam sēnsūs lătentes nōn cōgnōscunt].

Tu vero, Nicerate, dicito nobis, cuius scientiae causa elato sis animo. Pater meus, ait Niceratus, quum studiose daret operam, ut vir honestus ac bonus evaderem, coegit me ut omnes Homeri versus discerem. Jamque adeo possem totam Iliadem et Ulysseam de memoria promptam recitare. Verum ignorasti, inquit Antisthenes, etiam omnes rhapsodos eosdem versus tenere? Qui possem ignorare, ait, quum propemodum singlis eos diebus audirem? An igitur ullam nationem hominum stultiorem nosti, quam sint illi rhapsodi? Non profecto, inquit Niceratus, non ita mihi videtur. Perspiccum est enim, ait Socrates, illos versuum sententias non intellegere. [ed. Dübner 1838]

Ma tu invece – disse (Antistene) – Nicerato, dicci di quale conoscenza vai fiero? – E lui rispose – Mio padre preoccupandosi di farmi diventare un uomo dabbene, mi costrinse a imparare a memoria tutti (i poemi) omerici; e ora sono capace di recitare l’intera Iliade mnemonicamente e l’Odissea. 6 Dimentichi forse – disse Antistene – che anche tutti i rapsodi conoscono questi poemi? – E come mai – disse – potrei dimenticarmene, dal momento che li ascolto per poco tempo, è vero, ma tutti i giorni. – Sai tu – chiese – una razza più stupida di quella dei rapsodi? – No per Zeus – rispose Nicerato – non mi pare proprio, – È evidente – disse Socrate – che non conoscono i significati sottostanti (riposti).

Πλάτωνος Ἴων

Σωκράτης [530b]
καὶ μὴν πολλάκις γε ἐζήλωσα ὑμᾶς τοὺς ῥαψῳδούς, ὦ Ἴων, τῆς τέχνης: τὸ γὰρ ἅμα μὲν τὸ σῶμα κεκοσμῆσθαι ἀεὶ πρέπον ὑμῶν εἶναι τῇ τέχνῃ καὶ ὡς καλλίστοις φαίνεσθαι, ἅμα δὲ ἀναγκαῖον εἶναι ἔν τε ἄλλοις ποιηταῖς διατρίβειν πολλοῖς καὶ ἀγαθοῖς καὶ δὴ καὶ μάλιστα ἐν Ὁμήρῳ, τῷ ἀρίστῳ καὶ θειοτάτῳ τῶν ποιητῶν, καὶ τὴν τούτου διάνοιαν [530c] ἐκμανθάνειν, μὴ μόνον τὰ ἔπη, ζηλωτόν ἐστιν. οὐ γὰρ ἂν γένοιτό ποτε ἀγαθὸς ῥαψῳδός, εἰ μὴ συνείη τὰ λεγόμενα ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ. τὸν γὰρ ῥαψῳδὸν ἑρμηνέα δεῖ τοῦ ποιητοῦ τῆς διανοίας γίγνεσθαι τοῖς ἀκούουσι: τοῦτο δὲ καλῶς ποιεῖν μὴ γιγνώσκοντα ὅτι λέγει ὁ ποιητὴς ἀδύνατον. ταῦτα οὖν πάντα ἄξια ζηλοῦσθαι.

[Socrate: Ione, certo spesso ho invidiato voi rapsodi per la vostra arte: infatti desta invidia il fatto che andiate sempre adorni nel corpo in modo appropriato alla vostra arte, che siate al massimo della vostra bellezza e nel contempo è da invidiare la necessità che vi porta a frequentare molti altri bravi poeti e soprattutto Omero, il migliore e il più divino tra i poeti, e a comprenderne non solo le parole ma anche il pensiero. Poiché mai si potrebbe essere un buon rapsodo se non si comprendessero le parole del poeta. Il rapsodo deve farsi interprete per gli ascoltatori dei pensieri del poeta: è impossibile fare tutto ciò correttamente senza capire ciò che il poeta dice. Pertanto tutto questo è degno di essere invidiato]

 

Marci Fabiii Quintiliani Institutio oratoria liber decimus

Verum antequam de singulis loquar, pauca in universum de varietate opinionum dicenda sunt. XLIII. Nam quidam solos veteres legendos putant, neque in ullis aliis esse naturalem eloquentiam et robur viris dignum arbitrantur; alios recens haec lascivia deliciaeque et omnia ad voluptatem multitudinis imperitae composita delectant.

Ma prima di parlare de ciascun autore, bisogna fare poche considerazioni di carattere generale sulla diversità delle opinioni. 43 Infatti alcuni sono del parere che si debbano leggere solo gli antichi e pensono che in nessun altro si trovino l’eloquenza naturale il vigore degno del uomo; ad altri piace la leziosità e la mollezza del giorno d’oggi e tutto ciò che ha di mira il piacere della massa ignorante.

 

Hieronymus Epistulae

 

epistula 53.8

..aliud in cortice praeferunt, aliud retinent in medulla

mostrano un significato nella corteccia e ne racchiudono un altro nel midollo.

epistula 53.10

Nolo offendaris in scripturis sanctis simplicitate et quasi viltate verborum, quae […] sic prolatae sunt, ut rusticam contionem facilius instruerent et in una eadem sententia aliter doctus, aliter audiret indoctus.

Non ti urtino, nelle Sacre Scritture, la semplicità e, per così dire, il basso livello del linguaggio: esse si presentano in modo da istruire con maggior facilità un pubblico ignorante e da far sì che nella stessa frase il colto e l’incolto vedano significati diversi.

epistula 58.5

In Actibus apostolorum [cf. Act. 8.26 sqq.] sanctus eunucus, immo vir – sic enim eum scriptura cognominat -, cum legeret Esaiam, interrogatur a Philippo: Putas intellegis, quae leges? respondit: Quomodo possum, nisi me alaiquis docuerit? – Ego, ut de me interim loquar, nec sanctior sum hoc eunucho ne studiosior, qui, de Aethiopia, id est de extremis mundi finibus, venit ad templum, reliquit aulem regiam – et tantus amor divinae scientiae fuit, ut etiam in vehiculo sacras litteras legeret – et tamen, cum librum teneret et verba domini cogitatione conciperet, lingua volveret, labiis personaret, ignorabat eum, quem in libro nesciens venerabatur. Venit Philippus, ostendit ei Iesum, qui clausus [occ. clus!] latebar in litteris, et – o mira doctoris virtus – eadem hora credit, baptizatur, fidelis et sanctus est ac magister de discipulo: plus in deserto fonte ecclesiae quam in aurato templo repperit synagogae.

[Negli Atti degli apostoli un santo eunuco…

Augustinus & Boccaccio

 

Augustinus, Civ. Dei XI, XIX

Quamvis itaque divini sermonis obscuritas etiam ad hoc sit utilis, quod plures sententias veritatis parit et in lucem notitiae producit, dum alius eum sic, alius sic intellegit (ita tamen ut, quod in obscuro loco intellegitur, vel adtestatione rerum manifestarum vel aliis locis mineme dubiis asseratur; sive, cum multa tractantur, ad id quoque perveniatur, quod sensit ille qui scripsit, sive id lateat, sed ex occasione tractandae profundae obscuritatis alia quaedam vera dicantur).

L’obscurité même de la parole divine a cet avantage qu’elle fait concevoir et paraître au grand jour plusieurs explications vraies, l’un comprenant d’une manière, l’autre d’une autre (à condition toutefois de confirmer le sens d’un passage obscur par le témoignage de faits manifestes ou par d’autres passages qui ne soulèvent aucun doute: soit qu’à travers tout ce qu’on traite on finisse üar rejoindre la pensée de l’écrivain, ou que cette pensée reste cachée, maos qu’à l’occasion de sa profonde obscurité on exprime quelque autre vérité).

Boccaccio, Genealogie deorum gentilium XIX XII 10 (ed. 1434)

Quod per Augustinum in libro Celestis Iersalem XI firmari videtur, dum dicit: «Divini sermonis obscuritas etiam ab hoc est utilis, quod plures sententias veritatis parit et in lucem notitie producit, dum alius eum sic, alius sic intelligit». Et alibi Augustinus idem super Psalmo CXXVI dicit: «Ideo forte obscurius positum est ut multos intellectus generet, et dictiores descendant homines, qui clausum invenerunt quod multis modis aperiretur, quam si uno modo apertum invenirent». Et ut eiusdem Augustini testimonio adhuc adversus recalcitratores amplius utar, ut sentiant quoniam, quod ipse pro obscuritatibus Sacrarum Licterarum tuendis, ego pro obscuritatibus poematum intellegi velim, dico eum scibere super Psalmo XXLVI sic: «Perversum nichil est, obscurum autem aliquid est, non ut tibi negatur, sed ut exerceat accepturum» etc.

[ Il che sembra confermato da Agostino nel libro XI del De civitate Dei, là dove scrive: «L’oscurtità del divino sermone è utile anche per il fatto che produce molte sentenze di verità, e le pone innanzi alla luce della conoscen­za, mentre uno intende in um modo e uno in altro modo». E altrove lo stesso Agostino nelle Ennarationes in Psalmos, al capitolo CXXVI scrive: «La cosa oscura forse è stata posta perché generi molte conoscenze e gli uomini che hanno trovato chiuso ciò che in molti modi si sarebbe potuto aprire, siano maggiormente arricchiti che se lo avessero trovato aperto in un solo modo». E inoltre, per usare ancora della testimonianza di Agostino contro questi recalcitranti (affinché si rendano conto che quanto egli adduce in difesa dell’oscurità della Sacra Scrittura, io vorrei fosse inteso per l’oscurità dei poemi) dico che sopra il Psalmus 146 scrive: «Qui niente è cattivo, ma qualche cosa è oscura, non perché si sia negata, ma perché si eserciti chi abbia intenzione di comprenderla».

Le citazioni agostiniane sono riprese da Invectivae contra medicum (Petrarca, Prose 670 sqq.)

Quid sermo ipse divinus…

Certe Agustinus, ingenio illo suo, quo se et multarum artium notitiam, et quecunque de decem castegoriis philosophi tradunt, sine magistro percepisse gloriatur, Ysaie principium fatetur intelligere nequivisse. Unde autem hoc, nisi forte spiritum ipsum sanctum invidisse dicas, et non potius providisse legentibus? De qua obscuritate loquens Augustinus idem libro De civitate Dei undecimo: «Divini» inquit «sermonis obscuritas etiam ab hoc est utilis, quod plures sententias veritatis parit et in lucem notitiae producit, dum alius eum sic, alius sic intelligit.» Idem in Psalmo centesimo vicesimo sexto: «Ideo enim» inquit «forte obscurius positum est ut multos intellectus generet, et dictiores descendant homines, qui clausum invenerunt quod multis modis aperiretur, quam si uno modo apertum invenirent». Idem in Psalmo centesimo quadragesimo sexto, de Scripturis Sacris agens: «Perversum hic» inquit «nichil est, obscurum autem aliquid est, non ut tibi negatur, sed ut exerceat accepturum». Et post pauca: «Noli» ait «recalcitrare adversus abscura et dicere: „melius diceretur, si sic diceretur“; quomodo enim potes tu sic dicere aut iudicare quomodo dici expediat?» Quem secutus est Gregorius super Ezechielem: «Magne» inquit «utilitatis est ipsa obscuritas eloquiorum Dei, quia exercet sensum, ut fatigatione dilatetur et exercitatus capiat quod capere non posset otiosus. Habet quoque adhuc mais aliud, quia Scripture Sacre intelligentia, que si in cuntis esset aperta vilesceret, in quibusdam locis oscurioribus tanto maiori dulcedine inventa reficit, quanto maiori labore castigat animum quesita.»

Agostino, con quella sua intelligenza con cui si vanta d’aver afferrata senza maestro la sostanza di molte arti e tutto quanto riferiscono i filosifi sulle dieci categorie, confessa di non aver potuto capire il principio d’Isaia. O come mai? A meno che tu non dica che lo Spirito Santo aveva invidia, invece di sollecitudine per il lettore. Agostino, parlando di quella oscurità nell’undicesimo libro del De civitae Dei, dice: «L’oscurità della parola diniva anche a questo serve, che produce più sentenze, tutte vere, e le pone in evidenza quando uno interpreta in un modo e un altro in modo differente.» E nel commento al Salmo centoventisei dice: «Per questo forse è stato espresso con tanta oscurità, perché produca molte interpretazioni, e perché gli uomini che trovarono chiuso quello che in molti modi poteva essere aperto, ne traessero maggiore ricchezza che se l’avessero trovato aperto per un verso solo.» E nel commento al Salmo centoquarantasei, parlando della Sacra Scrittura dice: «Lì nulla di perverso, ma qualche cosa di oscuro, non perché rimanga impenetrabile, ma per tenere impegnato che deve accettarlo.» E poco dopo: «Non ricalcitrare di fronte alle oscurità, e non dire: „si esprimerebbe meglio se si esprimesse in quest’altro modo“; come puoi dir questo e giudicare tu come sarebbe stato meglio esprimersi?» E Gregorio, seguendolo, nel suo commenta ad Ezechiele dice: «Grandemente utile è l’oscurità dell’eloquio divino, perché aguzza l’ingegno, sì che per la fatica si dilati e nello sforzo riesca ad afferrare quel che in stato di riposo non potrebbe. Ma c’è di più: l’intelligenza delle Sacre Scritture, che se fosse facile per ogni verso riuiscirebbe di poco conto, in certi luoghi più oscuri, una volta che si è raggiunta, procura una dolcezza tanto più grande quanto maggiore è stato lo sforzo del pensiero per afferrarla.»

 

Gregorius Magnus & Boccaccio [stesura in corso]
Boccaccio Vita Dantis

[Gregorio] della sacra Scrittura dice ciò che ancora della poetica dir si puote: cioè che essa in uno medesimo sermone, narrando, apre il testo e il misterio a quel sottoposto; e così ad un’ora gli savi esercita e con l’altro gli semplici conforta, e ha in publico donde li pargoletti nutrichi, e in occulto serva quello onde essa le menti de’ sublimi intenditori con ammirazione tenga sospese. Perciò che pare essere un fiume, acciò che io così dica, piano e profondo, nel quale il piccioletto agnello con gli piè vada, e il grande elefante ampissimamente nuoti.

Hugo a Sancto Victore (ca. 1079-1141) Discalicon caput VIII
http://thelatinlibrary.com/hugo/hugo3.html

De ordine legendi.

In expositione consideratur ordo secundum inquisitionem. expositio tria continet, litteram, sensum, sententiam. littera est congrua ordinatio dictionum, quod etiam constructionem vocamus. sensus est facilis quaedam et aperta significatio, quam littera prima fronte praefert. [772A] sententia est profundior intelligentia, quae nisi expositione vel interpretatione non invenitur. in his ordo est, ut primum littera, deinde sensus, deinde sententia inquiratur. quo facto, perfecta est expositio.

[Nell’esposizione va osservato l’ordine secondo l’esplorazione. L’esposizione contiene tre parti: la lettera, il senso letterale e il significato sottostante [= ὑπονοία – sensus latens]. La lettera è la congrua disposizione delle parole (litt. detti occ. ditz), che chiamiamo anche costruzione. Il senso letterale è il significato facile e aperto che la lettera offre a prima vista. Il significato sottostante (ὑπονοία) è la comprensione più profonda che non è possibile trovare tranne per via di un’esposizione o interpretazione. In questo procedere l’ordine è il seguente: si esplora prima la lettera, poi il senso letterale, poi il significato sottostante (ὑπονοία). Ciò fatto, l’esposizione è perfetta]

 

 

 

Bernart Amoros (ed. Gruber 1983 con trad. ted.)
Grans falhirs es d’home que si fai emendador sitot ades non a l’entencion, que maintas vetz per frachura d’entendimen venon afolhat maint bon mot obrat primament e d’avinen razo ‘per maints fols que·s tenon lima’ (si com dis us savis) […] Mas ieu me·n sui ben gardatz, que maint luec son qu’ieu non ai ben agut l’entendimen, per qu’ieu non ai ren volgut mudar per paor qu’ieu non pejures l’obra: que truep volgra esser prims e sotils hom que o pogues tot entendre.

Franceso da Barberino (1268-1348) Liber documentorum amoris

Istorum scriptorum aliqui vitium quoddam maximum patiuntur. Nam, dum eis occurrunt subtilia, quae animis eorum applicari non possunt, suo quodammodo intellectui crosso conformant, ur credunt se intellegere scribentes, ac, credentes corrigere, corrumpunt.

Friedrich Nietzsche

Einen Text als Text ablesen können, ohne eine Interpretation dazwischen zu mengen, ist die späteste
Form der ‘inneren Erfahrung’ – vielleicht eine kaum mögliche.

[Leggere un testo come testo senza frammischiarvi una interpretazione, è la forma più tardiva dell ‘esperienza interiore’ – forse una forma appena possibile]

 

 
 

 

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

w

Connessione a %s...

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: